menu

Investeringer

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 7,7 milliarder kroner ved utgangen av 2019, inkludert 3,7 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 12 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping  Company, Philly Shipyard, REC Silicon og Solstad Offshore, samt eiendomsutviklingsselskapet FP Eiendom, andre eiendeler og  fordringer. Aker Energy og Cognite er fra 2019 flyttet fra finansielle investeringer til den industrielle porteføljen.

Ved utgangen av 2019 var Akers kontantbeholdning 3,7 milliarder kroner. Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkrettigheter, var 6,6 milliarder kroner per 31. desember 2019. Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard, REC Silicon og Solstad Offshore var 0,9 milliarder kroner ved  utgangen av 2019.

Aker ble i 2019 største eier i REC Silicon etter kjøpet av 22,95 prosent av aksjene i selskapet for til sammen 85 millioner kroner. Samlet ga disse selskapene en oppgang i verdijustert egenkapital på 146 millioner kroner i 2019. Solstad Offshore er i en krevende situasjon i et krevende marked. Solstad Offshore har meldt at selskapet fortsatt har forhandlinger med kreditorer  og andre interessenter for å bedre likviditetssituasjonen.

Andre finansielle investeringer består i hovedsak av eiendomsutviklingsselskapet FP Eiendom, interne og eksterne fordringer og andre eiendeler. FP Eiendom har en eksponering mot eiendomsutvikling på 603 millioner kroner per 31. desember 2019,  mot 568 millioner kroner ved årsslutt 2018.