menu

Investeringer

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 54,2 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Dette tilsvarer 88 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Porteføljen av Industrielle investeringer består av eierskapet i Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker BioMarine og Cognite. I disse selskapene har Aker en langsiktig investeringshorisont.

Aker tar en aktiv rolle i utviklingen av de åtte selskapene i industriporteføljen. Dette skjer i tett samarbeid med styret og ledelsen i det enkelte selskap. Investeringene følges opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er også representert i styret til hvert selskap.

Eierskapet utøves primært i styrerommet i det enkelte selskap. I tillegg er Aker et kunnskapssenter med medarbeidere som sitter på industriell og strategisk kompetanse, samt spisskompetanse på kapitalmarkedet, finansiering restrukturering, transaksjoner, makroøkonomi, kommunikasjon/IR og juridisk ekspertise. Dette er ressurser som Akers ledelse spiller på i den løpende oppfølgingen av de operative selskapene. Ressursene er også tilgjengelig for hvert selskap i porteføljen.

Akers totale eierskap
Aker Horizons is a holding company with a portfolio of companies in the renewable energy and green technologies space. It has a flexible mandate to engage in active ownership to build leading companies in emerging industries, M&A and long-term value creation.

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap. Målt i oljeproduksjon er Aker BP et av de ledende uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore (MMO). Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore.
Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.
Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gass, samt forbybarindustrien.
Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet.
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til kosttilskudd for forbrukere og dyrefôr.
Aker Energy eier 50 prosent av i oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points i Ghana.
Cognite er et industrielt softwareselskap som setter selskaper i olje- og gassindustrien og andre kapitalintensive næringer i stand til å forbedre driften gjennom effektiv innsamling og deling av data.