menu

Investeringer

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 45,6 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette tilsvarer 89 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Porteføljen av Industrielle investeringer består av eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine. Fra 2019 ble også Aker Energy og Cognite en del av den industrielle porteføljen av investeringer. I disse selskapene har Aker en langsiktig investeringshorisont.

Aker tar en aktiv rolle i utviklingen av de seks selskapene i industriporteføljen. Dette skjer i tett samarbeid med styret og ledelsen i det enkelte selskap. Investeringene følges opp av Akers ledelse med støtte fra et dedikert investeringsteam. Aker er også representert i styret til hvert selskap.

Akers totale eierskap
Aker BP er et fullverdig lete- og produksjonsselskap. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- ogservicetjenester offshore (MMO).
Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.
Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassindustrien.
Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet.
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for laks og dyrefôr.
Aker Energy er et lete- og produksjonsselskap i Ghana.
Cognite er et programvare- og digitaliseringsselskap. Selskapet spiller en aktiv rolle i digitaliseringen av olje- og gassnæringen.