menu

Investeringer

Aker Solutions

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- ogservicetjenester offshore (MMO).

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent.

Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kristian Røkke. Aker Solutions sin aksjekurs var 39,66 kroner per 31. desember 2018, sammenlignet med 46,19 kroner ett år tidligere. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 3,75 milliarder kroner ved utgangen av 2018, tilsvarende 7 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Styrket konkurranseevne gjennom operasjonelle forbedringer, vinne nye kontrakter og åpen for partnerskap, allianser og transaksjoner. Det står øverst på Akers dagsorden i Aker Solutions. Selskapet har i 2018 fortsatt arbeidet med effektivisering og kostnadsreduksjon, og er godt i rute med et program for å  redusere kostnadene med 50 prosent i 2021 sammenlignet mednivået i 2015. Aker Solutions er godt posisjonert for fremtiden, og  oljeservicemarkedet forventes å ha en positiv utvikling de neste årene.

Som eier er Aker opptatt av at Aker Solutions vinner nye  kontrakter og leverer med tilfredsstillende marginer. I 2018 vant selskapet viktige kontrakter på norsk sokkel knyttet til feltene Johan Sverdrup, Johan Castberg, Nova, Troll og Askeladd. Internasjonalt vant Aker Solutions viktige kontrakter i Brasil, Storbritannia, Afrika og Asia. I tillegg ble selskapet tildelt en  samarbeidsavtale av Equinor for subseautvikling globalt, og  en karbonfangstkontrakt på Northern Lights-prosjektet. I 2018 kjøpte Aker Solutions 10 prosent av aksjene i det amerikanske offshore vindteknologiselskapet Principle Power Inc.  Aker Solutions ordrereserve var 35,1 milliarder kroner ved utgangen  av 2018, sammenlignet med 34,6 milliarder kroner ett år tidligere.

Arbeidet fortsetter med operasjonelle forbedringer, optimalisering av kapitalbasen og videreutvikling av førsteklasses kunderelasjoner.  Aker Solutions er i gang med å transformere virksomheten ved  å nyttiggjøre teknologi, og har blant annet et samarbeid med  digitaliseringsselskapet Cognite for å øke effektiviteten og redusere kostnader i olje- og gassvirksomhetens verdikjede.

Aker Solutions

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Kategori:
Oil services

Andel av Akers eiendeler (2Q19)
6 %

Konsernsjef:
Luis Araujo

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akersolutions.com