menu

Investeringer

Ocean Yield

Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 61,7 prosent av aksjene. Ocean Yields aksjekurs var 59,20 kroner per 31. desember 2018, sammenlignet med 69,50 kroner ett år tidligere. Det ble i 2018 utbetalt et utbytte på 0.76 dollar per aksje (6,24 kroner). Verdien av aksjene var 5,8 milliarder kroner ved utgangen av 2018, tilsvarende 11 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret med Frank O. Reite og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Akers hovedpunkter for eieragendaen i Ocean Yield er vekst og diversifisering i porteføljen, fokus på motpartsrisiko og sikre ny kontrakt for FPSO Dhirubhai-1. Det er ønskelig å optimalisere kapitalstrukturen og redusere selskapets kapitalkostnader, samt videreføre et attraktivt utbytte.

Ocean Yield økte investeringskapasiteten etter en privat plassering som tilførte selskapet 759 millioner kroner i ny egenkapital i første kvartal 2018. Aker forhåndstegnet seg for halvparten av emisjonen, men valgte å ikke bli tildelt aksjer for å øke den frie flyten av aksjer i Ocean Yield. Akers eierandel ble dermed redusert fra 66,2 til 61,7 prosent i Ocean Yield.

I 2018 gjennomførte selskapet investeringer for totalt 666 millioner dollar, og 579 millioner dollar netto etter selgerkreditter. Investeringene bidro til økt diversifisering av ordrereserven, både på motpart og innenfor segmenter. Per årsslutt eide selskapet 57 fartøy med en EBITDA ordreserve på 3,5 milliarder dollar. Gjennomsnittlig gjenstående kontraktstid, vektet etter EBITDA, er 11 år. Dhirubhai-1 gikk av en ti-årskontrakt i India høsten 2018, og det arbeides med interessenter for en ny langsiktig avtale for FPSOen.

Aker støtter Ocean Yields strategi om over tid å bygge et enda større selskap gjennom verdiskapende transaksjoner og ytterligere diversifisering av porteføljen, både når det gjelder antall motparter og segmenter. Videre vekst vil primært skje gjennom kjøp av nye skip innen industriell shipping med lange kontrakter. Aker har fortsatt et positivt syn på markedet, og det forventes at Ocean Yield vil være en betydelig bidragsyter til Akers utbytte fremover.

Ocean Yield

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Oljeservice og shipping

Kategori:
Offshore

Andel av Akers eiendeler (2Q19)
10%

Konsernsjef:
Lars Solbakken

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.oceanyield.no