menu

Investor

FAQ

Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene vi mottar:

Det er ikke oppført noen bankkonto for utbytteutbetaling under kundeopplysninger på din VPS-konto. Ta kontakt med Verdipapirservice i banken der du har VPS-konto og be om å få oppført ønsket bankkonto.

Innkalling til Aker ASAs generalforsamling med vedlegg som for eksempel saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse senest 21 dager forut for generalforsamlingens møte. Dersom du ikke mottar innkalling, ber vi deg kontakte oss, evt også sjekke at din adresse i VPS er korrekt. Innkalling med vedlegg publiseres samtidig på selskapets hjemmeside og på Oslo børs www.newsweb.no.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen eller ønsker å sende fullmakt, kan registrere seg hos investorservice via link fra innkalling til generalforsamling, (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Alternativt kan man melde seg på eller sende fullmakt via ”Investortjenester”, sende melding om deltagelse på epost til genf@dnb.no eller per post til Aker ASA v/DnB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Aker ASA praktiserer påmeldingsfrist for deltagelse til selskapets generalforsamling. Slik frist legges så nært opptil generalforsamlingen som mulig og utløper tidligst fem dager før. Aksjonæren bes gjøre seg kjent med påmeldingsfristen på innkallingen.

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan i påmeldingsperioden før generalforsamling avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com eller via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). I hele påmeldingsperioden kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake. Link til elektronisk forhåndsstemming blir tilgjengelig under INVESTOR/Generalforsamling. Det vil også være mulig å sende inn fullmakt med detaljert stemmeinstruks for hver enkelt sak som skal behandles på generalforsamlingen. Fremgangsmåten for å sende inn slik fullmakt er den samme som ved påmelding.

Alle aksjonærer i Aker ASA har anledning til å avgi stemme på selskapets generalforsamling. Dersom du er registrert som eier, i eget navn, i aksjeboken kan du møte opp og avgi stemme direkte, forutsatt at du har meldt deg på (se veiledning for påmelding). Dersom du ikke har anledning til å delta, kan du delta ved å gi fullmakt til møteleder eller en annen fritt oppnevnt fullmektig (se veiledning for fullmakt).
Dersom du eier aksjer via en forvalterkonto, må du sørge for å omregistrere aksjene før aksjonærrettighetene og stemmeretten kan utøves. Slik omregistrering må skje senest dagen før påmeldingsfrist til generalforsamling. Det er således viktig å kontakte kontofører i god tid dersom aksjene skal omregistreres.

Allmennaksjeloven åpner nå for elektronsk deltagelse på generalforsamlingen, men bare dersom styret besørger en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamling er oppfylt. Styret i Aker ASA er av den oppfatning at selskapet per i dag ikke besitter slike systemer, og vil således ikke tilby aksjonærene muligheten til å delta elektronisk på generalforsamling.

Du kan gi fullmakt til en annen person ved å sende inn fullmaktsblankett. Ferdig utfylt fullmaktsblankett følger innkallingen til generalforsamling, men det finnes også blanke fullmakter på selskapets hjemmeside under INVESTOR/Generalforsamling.

Aksjonærer som ønsker å sende fullmakt, kan gjøre det via link til investorservice på innkalling til generalforsamling (PIN-kode og referansenummer er påkrevet). Alternativt kan man sende fullmakt via ”Investortjenester”, eller sende fullmakten i posten til Aker ASA v/DnB Bank ASA,  Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Dersom du ikke har PIN-kode og/eller referansenummer – kontakt Aker ASAs kontofører.

Fullmakten må være datert og signert av aksjonær for å være gyldig. Fullmakten må være påmeldt generalforsamlingen innen påmeldingsfristen, på samme måte som ved personlig oppmøte. Du kan gi fullmakt til en fritt oppnevnt fullmektig eller til styrets leder (eller den han utnevner). Fullmaktsskjemaene vil være utformet slik at det vil være mulig å gi stemmeinstruks i hver enkelt sak som skal behandles på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen dersom slikt forslag kommer styret i hende senest 7 – syv - dager før innkallingsfristen for generalforsamlingen er utløpt. Slike spørsmål bør ledsages av forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet kreves behandlet. Forslag kan sendes til selskapet per e-post til contact@akerasa.com eller per post til Aker ASA, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker. Forslag bør merkes ”Forslag til dagsorden /spørsmål for behandling på generalforsamling Aker ASA”.

En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til vedtak og beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Forslag kan sendes til selskapet per e-post til contact@akerasa.com eller per post til Aker ASA, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker. Slike vedtaksforslag bør merkes ”Forslag til vedtak – generalforsamling Aker ASA”.

Aksjonærene kan formidle forslag til styrekandidater til valgkomiteen på denne adressen contact@akerasa.com . Fristen for å fremme forslag for neste valgperioden utløper 31. oktober året før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

En signert kopi av protokollen gjøres tilgjengelig på selskapets oversikt over børsmeldinger så snart protokollen er publisert på Oslo Børs og www.newsweb.no

Alle børsnoterte selskap må ha en kontofører som på vegne av selskapet fører selskapets aksjeeierregister. En kontofører kan være en bank eller megler. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) som innhenter opplysninger fra hver enkelt VPS konto. Selskapets kontofører utbetaler utbytte og sørger for informasjon til hver enkel aksjonær, og kan bistå med å informere hvem som er aksjonærens kontofører.
Som aksjonær må du ha en konto i Verdipapirsentralen (VPS) hvor aksjene blir registrert. VPS konto kan åpnes hos din bankforbindelse eller annen bank/megler. Alle endringer på din VPS konto må gå via din kontofører.

Aker ASA har valgt DNB Bank som sin kontofører:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 OSLO
Telefon: 23 26 80 20
E-post: kua@dnb.no

Kontofører er bindeledd mellom selskapet og den enkelte aksjonær. DnB Bank kan tilby blant annet disse tjenestene:
• Utbetaling av utbytte fra Aker ASA til aksjonærene
• Informasjon om aksjebeholdning i Aker ASA.
• Informasjon om hvem som er din kontofører.

Ja. Aker ASA’s LEI-kode er 5967007LIEEXZXJ10071