menu

Kontakt

Aker ASA varslingskanal

Aker ASAs visjon og kjerneverdier har til hensikt å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den presterer og leverer gode resultater på en ansvarlig måte.

Vi bidrar til industriutvikling og tar samfunnsansvar på alvor. Som aktiv eier arbeider Aker for å videreutvikle veldrevne selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og samfunnsansvarlig måte. Aker ønsker å bli anerkjent som en dyktig eier som selskapenes ansatte er stolte av å være en del av.

Akers fire kjerneverdier understreker at vi er resultatorientert, mulighetsorientert, kunnskapsorientert og samarbeidsorientert. Disse verdiene underbygger vår standard for etikk og integritet, og brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger. Vi har etablert en varslingskanal som gjør det mulig for ansatte og andre å varsle om kjennskap eller mistanke til uakseptabel adferd i strid med våre kjerneverdier uten frykt for konsekvenser. Slik uakseptabel adferd kan omfatte HMS-brudd, trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, bestikkelser og kickback-ordninger eller andre brudd på Aker ASAs etiske retningslinjer.

Slik varsler du
Aker ASAs ansatte oppfordres til først å melde fra om slike forhold internt til nærmeste overordnet, eventuelt en ledende ansatt eller en ansatterepresentant i styret. Dersom slike tiltak ikke anses å være tilstrekkelig, kan hendelsen rapporteres gjennom varslingskanalen.

Innrapportering gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt. Behandlingsansvarlig i Aker ASA er Økonomidirektør Ove Andre Taklo.

Det er tre mulige måter å varsle på;

  1. Klikk her for å varsle online via PwC sin varslingstjeneste
  2. Send e-post til PwC: no_aker.integrity@pwc.com .
  3. Send  brev til PwC: PricewaterhouseCoopers, Att. Gunnar Holm Ringen, Postboks 748 Sentrum, N-0106 Oslo.

Når varsling skjer gjennom en av disse tre kanalene, kan personen som varsler velge å forbli anonym. Imidlertid vil eventuelle undersøkelser og oppfølgingsaktiviteter være enklere å gjennomføre og sannsynligvis bli mer vellykket hvis varsleren oppgir sin identitet. Det er også mulig å forbli anonym overfor Aker, og kun oppgi identiteten sin til PwC.  

Etter prosessering av en rapportert hendelse eller bekymring, vil PwC avlevere en innledende rapport til Compliance Officer i Aker ASA, som deretter vil vurdere rapporten. Hvis rapporten avslører forhold som krever etterforskning, vil en granskningsgruppe nedsettes og være under tilsyn av Leder for Revisjonsutvalget.
Med mindre personen som rapporterte bekymringen har valgt å forbli anonym for alle parter, skal vedkommende få svar innen rimelig tid. Dette svaret skal inneholde informasjon om hvordan saken har blitt behandlet og om utfallet.

Alle hendelser som logges blir formelt avsluttet av Revisjonsutvalget i møte.