menu

Media

Styret i Aker Kværner Holding tilbakeviser påstandene i DN

17.02 2014 18:11

Pressemelding fra Aker Kværner Holding

Styret i Aker Kværner Holding AS har i dag oversendt sin redegjørelse om Aker Wayfarer transaksjonene til næringsminister Monica Mæland. Bakgrunnen er de alvorlige påstandene som er fremsatt i Dagens Næringsliv (DN).

 - Påstandene i DN tilbakevises, sier fungerende styreleder Bjarne Borgersen i Aker Kværner Holding, og utdyper: - Redegjørelsen bygger på en grundig utredning i Aker Solutions, og en ny gjennomgang av Aker Kværner Holdings egen saksbehandling av Aker Wayfarer transaksjonene i 2009 og 2010. Alle parter har forklart og uttalt seg. Det er ikke holdepunkter for at avtalene er inngått i den hensikt å overføre verdier til Aker ASA, såkalt «tunneldrift». Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav, sier Borgersen. 

 Konklusjon i redegjørelsen fra Aker Kværner Holding er:

Styret i Aker Kværner Holding er av den oppfatning at materiale fra Aker Solutions, Aker og Aker Kværner Holding på en grundig måte redegjør for Aker Wayfarer transaksjonene i 2009. Med referanse til dette materialet og basert på styrets egne vurderinger, er det ikke noe belegg for de alvorlige påstandene fremsatt i Dagens Næringsliv.

Styret i Aker Kværner Holding vurderer det slik:

  • Leie- og salgsavtalene for Aker Wayfarer i 2009 ble inngått på markedsmessige vilkår og med en korrekt og forsvarlig saksbehandling i Aker Solutions og Aker Kværner Holding. Det er ikke grunnlag for å hevde at en ulovlig verdioverføring har funnet sted mellom avtalepartene. Det kan videre fastslås at eierne i Aker Kværner Holding i 2009 konkluderte med at transaksjonene var kommersielle for Aker Solutions.
  • Nullstillingen av avtalene i 2010, som var sterkt ønsket av Aker Solutions og funnet akseptabel av Aker, ble ikke gjennomført på grunn av innsigelser i Aker Kværner Holdings styre. I samtid og i ettertid var dette kommersielt ugunstig for Aker Solutions. Følgelig finner styret i Aker Kværner Holding grunnlag for å understreke at det er uriktig å hevde at Aker har feilinformert Nærings- og handelsdepartementet relatert til nullstillingsdiskusjonen i 2010.

Statens representant i styret, Else Bugge Fougner, stemte i mot konklusjonens andre punkt.

 

Kontaktperson:

Bjarne Borgersen, fungerende styreleder i Aker Kværner Holding AS, tlf. 90 10 43 64