menu

Media

Tiden opp i CO2-røyk, eller…?

08.06 2010 08:30

Aker ASAs konsernsjef Øyvind Eriksen retter i dagens Aftenposten et blikk mot utsettelsen av fullskalarensing på Mongstad. I debattinlegget argumenterer han for at tiden fremt til 2014 må brukes til samarbeid og substans fremfor nøling og konfrontasjon. Aftenpostens bringer en forkortet versjon av det originale innlegget, vi bringer fullversjonen.

"Norsk industri og forskning har i sum teknologi, løsninger og kunnskap som skal til for å rense og lagre drivhusgassen karbondioksid (CO2). Nå er tiden inne til å forene kompetanse og krefter i kampen for miljøet og internasjonale muligheter.

Mens forskningsmiljøer, industrien og miljøorganisasjoner venter på en beslutning om et fullskalaanlegg på Mongstad, er det ingen grunn til å la tiden frem til 2014 gå opp i CO2-røyk.

Regjeringens mål om fullskalaanlegg står fast. Usikkerhet hos beslutningstakerne om teknologi og økonomi er gode grunner til at mer fakta og mindre følelser kommer på bordet. I industrien tar vi dette som et klart signal om å bidra til mer effektiv planlegging og prosjektering.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er i seg selv et pionèrprosjekt, som allerede ved ferdigstillelsen i 2012 vil være et konkret og viktig resultat av regjeringens miljøambisjoner. TCM vil da være et av de største og mest avanserte anleggene for karbonfangst i verden.

Med dette åpnes dørene til et fullskala laboratorium der vi kan videreutvikle løsninger og teknologier, forbedre energi- og kostnadseffektivitet og fremskaffe verdifull informasjon om prosessmetoder og drift av karbonfangstanlegget. TCM blir arenaen som kan forene interessene til industri, miljø, forskning og samfunnet.

Gjennom 40 år har Statoil vært en pådriver og inspirert oss i Aker til å utvikle banebrytende teknologi og kostnadseffektive løsninger for olje- og gassproduksjon. Statoils virksomhet har ført til at norsk sokkel i dag er en verdens største olje- og gassproduserende regioner til havs. Sokkelen er også i vår industri den fremste rugekassen for nye teknologi- og utbyggingsløsninger.

Teknologisenteret er et resultat av langsiktig arbeid der Statoil nok en gang har ledet an. I godt samspill med blant andre Aker Clean Carbon blir TCM i seg selv realisert som et utviklingsprosjekt. Som utviklingspartner og fremtidig bruker dekker Aker Clean Carbon sin del av merkostnadene i prosjektet.

I 1990 startet Statoil og Aker Solutions (den gangen Kværner) samarbeidet for å fjerne og injisere CO2 fra naturgass som produseres ved Sleipner-feltet. Resultatet ble en løsning for å lagre CO2 i havbunnen. Løsningen vakte internasjonal oppsikt. I 1996 startet injeksjonen. Hvert år samles og lagres en million tonn CO2 i Utsiraformasjonen under havbunnen. Samlet er nærmere 15 millioner tonn CO2 lagret på denne måten. Det er mer enn den samlede norske bilparken slipper ut på tre år.

Kunnskapen fra Sleipner og 20 års utviklingsarbeid i Aker danner utgangspunktet for den teknologien som Aker Clean Carbon i dag anvender på TCM, og som vi i oppskalert versjon ønsker å benytte på et fremtidig fullskalaanlegg. Underveis blir teknologien utviklet og tilpasset nye bruksområder. Slike utviklingsprosjekter er en del av hverdagen og kjernekompetansen i Akers teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Vi har forståelse for kompleksiteten i å bygge skreddersydde anlegg som TCM og fullskala på Mongstad. Derfor har Aker heller ikke underslått at byggingen av de første fullskalaanleggene også vil ha innslag av teknologiutvikling og verifikasjonsarbeid for blant annet å sikre etterlevelse av de høye kravene til funksjonalitet, kostnadseffektivitet, helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder for alle virksomheter, teknologier og prosjekter. Akers egen kultur og historie bør i seg selv inngi tillit til etterlevelse av slike viktige kvalitetsstandarder.

Selv om utsettelsen av fullrensing av kraftvarmeverket på Mongstad innebærer en utsettelse av forretningsmuligheter, bør den inspirere til innsats og etablering av et konkret utviklingsprogram for å oppnå forbedringer i hele verdikjeden – karbonfangst/rensing, transport og lagring av CO2. Parallelt bør kostnadsestimatene bearbeides og kvalitetssikres mot leverandører og andre involverte. Tiden må fylles med samarbeid og substans fremfor nøling og konfrontasjon.

Med konstruktiv og løsningsorientert tilnærming kan klyngen av selskaper innenfor dette bærekraftige området av industri og forskning bli enda bedre. Sammen har vi forutsetningene som skal til for å lykkes på hjemmebane og internasjonalt. Alene blir vi ganske sikkert alle tapere.

Norske aktører har lang fartstid og prosjekterfaring fra teknologiutvikling. Statoil har kunnskap om CO2-håndtering, og ser kommersielle muligheter for lagring av CO2. Fangst, transport og lagring av CO2 er for Statoil en spisskompetanse som kan benyttes til å øke olje- og gassproduksjonen.

Aker har gjennom to tiår investert rundt 400 millioner kroner i teknologiutvikling innenfor CO2-håndtering. Bare på TCM har vi brukt 200 millioner kroner på oppskalering, prosessutvikling og forenkling av teknologien.

Aker Clean Carbon har fått bekreftet at selskapet er teknologisk i fremste rekke for i fremtiden å levere nøkkelferdige anlegg for CO2-fangst fra gasskraftverk, kullkraft og industrianlegg. Tester fra vårt mobile testanlegg på fire pilotprosjekter viser allerede lovende resultater. Det er denne teknologien som tas videre på TCM der aminer benyttes for å trekke ut CO2 fra forbrenningsrøyken.

Staten etablerte Gassnova for å fremme karbonfangst og lagring både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Norge flere internasjonalt anerkjente forsknings- og utviklingsmiljøer, som for eksempel NTNU/Sintef og Institutt for energiteknikk (IFE), som står sentralt i utviklingen av en næringsklynge knyttet til fangst, transport og lagring av CO2. Sist, men ikke minst, spiller Det norske Veritas en viktig rolle for å verifisere teknologi og sette standarder for å sikre anlegg i internasjonale vekstmarkeder. I sum er dette sterke krefter som trekker med seg andre norske kunnskaps- og teknologimiljøer.
 
Teknologisenteret er en enestående mulighet til å fremme samarbeid mellom teknologileverandører, forskningsinstitusjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner. Sammen kan vi gjøre løsningene bedre og mer kostnadseffektive. Ambisjonsnivået må ikke renonsere på Norges rolle som pionèr innenfor realisering av fullskalarensing av CO2. Samtidig som teknologien gjøres bedre og mer kostnadseffektiv, må prisen på utslipp av klimagasser opp. Det må selvsagt bli billigere å rense enn å forurense.

Internasjonalt venter et stort marked. Ifølge Det Internasjonale Energibyrået, IEA, bør det bygges 100 karbonfangstanlegg før 2020, og hele 3400 anlegg innen 2050 for å nå verdens klimamål.

Nå må tiden brukes effektivt, klokt og konkret. Utnytter norsk industri, forskning, miljøorganisasjoner, myndigheter og politikere tiden frem til 2014 til å samarbeide for å oppnå forbedringer, er det gode grunner til å se med optimisme på utsiktene for miljøet og bedrifter som arbeider for å løse CO2- og klimautfordringer hjemme og ute. Med fortsatt inspirasjon fra regjeringen og videreføring av den pionèrtradisjonen som finnes i samarbeidet mellom bedrifter som Statoil og Aker ligger mulighetene godt til rette for det."

Øyvind Eriksen
Konsernsjef, Aker ASA