menu

Personvernerklæring for Aker ASA

Personvernerklæring for Aker ASA

10.11 2018 12:00

Når du er i kontakt med Aker ASA (i det følgende «vi» eller «oss») kan det være nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Vi bryr oss om ditt personvern og tar dette på alvor. Vi har derfor skrevet denne personvernerklæringen for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. 

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Aker ASA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du er i kontakt med oss. 

Vår kontaktinformasjon er:

Aker ASA består av flere forretningsområder. For hvert enkelt av disse forretningsområdene vil det kunne være websider og tjenester som nødvendiggjør ytterligere presisering utover det som fremgår av denne personvernerklæringen. Spesifikke personvernerklæringer vil i så fall komme i tillegg til denne personvernerklæringen. Der dette er tilfellet vil du bli opplyst om dette.

Vår behandling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger vi samler inn, hva er formålet med, og det rettslige grunnlaget for, behandlingen er, avhenger av vår relasjon til deg og din kontakt med oss. Nedenfor finner du en oversikt over vår behandling i de ulike situasjonene.

Vi foretar ingen profilering eller fullt ut automatiserte behandlinger av dine opplysninger.

Dersom du kontakter oss 

Når du kontakter oss, for eksempel i relasjon til media, gjennom vår webside eller på andre måter, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Personopplysningene vi samler inn om deg vil typisk være dine kontaktopplysninger som ditt navn, e-postadresse og annen informasjon som du ønsker å dele med oss og som anses som nødvendig for å kunne besvare din henvendelse.

Vår berettigede interesse er behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen. Den berettigede interessen er vårt behov for å kunne besvare din henvendelse.

Vår næringsvirksomhet 

Det kan være nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg dersom du er ansatt hos en av våre kunder, leverandører eller partnere, eller dersom vi blir kontaktet angående vår investorvirksomhet eller finansiering.

Personopplysningene vi behandler i denne sammenheng vil som oftest være kontaktopplysninger som ditt navn, e-postadresse og telefonnummer, samt informasjon om din arbeidsgiver og stilling. Videre vil vi behandle annen informasjon du gir til oss, eller som fremkommer av vår kontakt med deg i den grad det anses nødvendig for den aktuelle behandlingen.

Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysningene er vår berettigede interesse i å kunne utføre oppgaver knyttet til vår næringsvirksomhet, herunder eksempelvis å muliggjøre et samarbeid med din arbeidsgiver.

Rettslige forpliktelser

Vi er lovpålagt å behandle personopplysninger i visse tilfeller, herunder i forbindelse med å dokumentere etterlevelse av forpliktelser i relasjon til skatt, regnskap eller juridiske prosesser. I denne forbindelse kan det være nødvendig å behandle personopplysninger om deg. Det kan for eksempel være nødvendig dersom ditt navn står på en arkiveringspliktig faktura eller kontrakt.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den juridiske forpliktelsen vi er underlagt.

Opplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt, som for eksempel der rapporteringsplikten er oppfylt eller vi ikke lenger er pålagt å oppbevare opplysningene.

Due diligence

I forbindelse med vår forretningsvirksomhet vil vi kunne gjennomføre en due diligenceprosess (selskapsgjennomgang) av andre selskaper (forretningspartnere). Arbeidet vil inkludere innhenting av egenerklæringer, taushetserklæringer, og bakgrunnssjekker og sikkerhetsvurderinger av ansatte i den aktuelle virksomheten.

Personopplysninger som navn, kjønn, alder, stilling, og offentlig tilgjengelig informasjon som vi anser nødvendig for selskapsgjennomgangen.

Det lovlige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger i en due diligence-prosess er vår berettigede interesse i å verifisere våre forretningspartnere, og opprettholde et nødvendig kvalitets- og sikkerhetsnivå i våre prosesser, tjenester, leveranser og lokaler.

Dersom den nødvendige behandlingen er av en slik karakter at den ikke kan begrunnes i vår berettigede interesse vil vi innhente ditt samtykke.

Ved søknad på stilling

Ved at du søker stilling hos oss, samler vi typisk inn CV og søknadstekst, og derved informasjon om tidligere arbeidsforhold, lengde, stillingskategori, stillingsbrøk (fulltid/deltid), ansvarsområde og annen informasjon du ønsker å dele i din jobbsøknad og som ellers kommer fram under søknadsprosessen.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger om deg i en søknadsprosess, er at dette er nødvendig for at vi skal kunne inngå en eventuell avtale med deg om fast eller midlertidig stilling.

For kandidater som ikke ansettes, sletter vi CV og søknad når det er gjort ansettelse i stillingen du har søkt på. Hvis vi ønsker å beholde CV og søknad så vil vi spesifikt be om samtykke for dette, og disse vil da bli lagret i våre interne arkivsystemer for vurdering opp imot andre relevante stillinger som måtte bli aktuelle på et senere tidspunkt. Dine personopplysninger vil bli lagret i inntil 3 år dersom du ønsker at din søknad skal ligge i vårt arkivsystem.

Varslingstjenesten

Dersom du benytter vår varslingstjeneste på www.akerasa.com for å melde om uakseptabel adferd i strid med våre kjerneverdier, vil vi behandle de personopplysninger du oppgir i varselet. Du kan oppgi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Personopplysningene du oppgir vil kun bli benyttet til å behandle varslingen.

Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger du velger å oppgi i varselet er vår berettigede interesse av å besvare henvendelsen og å undersøke de varslede forholdene. Dette gjelder også personopplysninger om eventuelle andre personer som inngis i varselet.

Du kan også som varsler velge å forbli anonym. Vennligst merk at eventuelle undersøkelser og oppfølgingsaktiviteter vil være enklere å gjennomføre og sannsynligvis bli mer vellykket hvis du oppgir din identitet.

Det er også mulig å forbli anonym overfor Aker ASA, og kun oppgi identiteten din til vår uavhengige tredjepart PriceWaterhouseCoopers (PwC). I slike tilfeller vil PwC være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du velger å oppgi.

Personopplysningene du oppgir ved å benytte vår varslingstjeneste vil slettes når varslingssaken er ferdigbehandlet, eller personopplysningene vil slettes løpende når disse ikke lenger er nødvendig for behandlingen av varselet.

Når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev

Når du registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev vil vi registrere din e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrevet.

Formålet med behandlingen er å kunne sende deg nyhetsbrevet, eller annen informasjon du har etterspurt/registrert deg for å motta. Grunnlaget for behandlingen er samtykket du gir når du melder deg opp til å motta nyhetsbrevet.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å følge prosedyren som er beskrevet nederst i alle våre nyhetsbrev. Når du trekker ditt samtykke sletter vi deg fra mottakerlisten.

Når du deltar på våre arrangementer

Hvis du melder deg på noen av våre arrangementer kan vi registrere personopplysninger som ditt navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det, preferanser relatert til gjennomføring, bespisning, opphold og reise.

Grunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er at de er nødvendig for å oppfylle en eventuell avtale med deg. Dersom vi anser det som nødvendig å innhente personopplysninger om deg som dekkes av en «særlig kategori» personopplysninger (f. eks. informasjon om allergier), vil vi be om ditt samtykke til dette.

Opplysningene vil bli slettet etter at arrangementet er gjennomført, med mindre vi har et annet lovlig grunnlag for å oppbevare opplysningene lenger.

Deling av personopplysninger

Databehandlere

I visse tilfeller er det nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med våre databehandlere. Dette er typisk våre tjenesteleverandører innen drift, sikkerhet, vedlikehold og IT som leverer tekniske løsninger som for eksempel lagringstjenester.

For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg.

Vår bruk av databehandlere vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere som befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel via kontraktsfestede ordninger godkjent under gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Andre tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk ditt samtykke eller et lovgrunnlag som gir oss rett til, eller pålegger oss, å gi ut informasjonen.

Utlevering av personopplysninger vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til tredjeparter som befinner seg i land utenfor EU/EØS. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Andre Aker-selskaper

Vi samarbeider med andre Aker-selskaper og fra tid til annen kan det være nødvendig å dele personopplysninger med disse. Dette kan være nødvendig for oppfylle din forespørsel, fordi vi samarbeider om å levere en tjeneste eller fordi vi deler IT-systemer.

Der det andre Aker-selskapet opptrer som vår databehandler vil vi behandle dine personopplysninger som beskrevet over under «databehandlere», og der andre Aker-selskaper som opptrer som behandlingsansvarlig vil punktet under «andre tredjeparter» følges.

Sikring av våre IT løsninger

Våre IT-løsninger er satt sammen av systemer vi har i vårt eget datasenter, samt i skyløsninger.

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og tiltak, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell og underleverandører, herunder sikkerhetstiltak som er nedfelt i GDPR.

Sletting av personopplysninger

Vi følger den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder reglene om sletting av personopplysninger.  Dette betyr at vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse for å oppfylle det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr at dersom behandlingen for eksempel er basert på ditt samtykke, vil vi slette personopplysningene hvis du trekker ditt samtykke tilbake, med mindre det finnes et annet gyldig grunnlag for å fortsatt behandle personopplysningene.

Eksempelvis vil vi også slette dine personopplysninger når din henvendelse er besvart, eller vi blir informert om at samarbeidet med din arbeidsgiver har opphørt.

Hvis vår berettigede interesse av å behandle dine personopplysninger har falt bort, eksempelvis hvis vi blir informert om at du ikke lenger er ansatt hos vår samarbeidspartner, sletter vi dine personopplysninger.

Dersom det foreligger en lovfestet lagringsplikt vil personopplysningene slettes når denne lagringsplikten opphører.

Dine rettigheter

Du har rett med visse forbehold til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til å kreve dataportabilitet dersom visse forutsetninger er oppfylt.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, er det frivillig å avgi samtykke og du kan når som helst trekke dette tilbake.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter og når disse gjør seg gjeldende, på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no .

Vær oppmerksom på at krav om sletting kan være begrenset på grunn av lovpålagte krav til oss, for eksempel som følge av regnskapsloven og bokføringsloven, eller dersom det kan gå på bekostning av andre personers personvernrettigheter.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende en eller flere av dine rettigheter, ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor under «kontaktinformasjon».

Klage på behandling av opplysninger

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Besøk på www.akerasa.no og informasjonskapsler

Følgende informasjonskapsler benyttes på vår nettside:

Cookie

Utsteder

Formål

Levetid

__cfduid

knightlab.com

Benyttes av innholdsleverandør Cloudflare for å identifisere nett-trafikk. Informasjonen brukes til innlasting av scriptet som genererer timeline for Aker ASAs historie.

1 år

_utma

akerasa.com

Benyttes av Google Analytics til å samle data om antall besøk på nettsiden, samt første og siste besøk.

2 år

_utmb

akerasa.com

Registrerer tidspunkt for når en bruker besøker nettsiden. Benyttes av Google Analytics til å opprettholde og fortsette en brukersesjon.

Til nettleseren lukkes

_utmc

akerasa.com

Registrerer tidspunkt for når en bruker forlater nettsiden. Benyttes av Google Analytics til å beregne hvor lenge en bruker er på nettsiden.

Til nettleseren lukkes

_utmt

akerasa.com

Benyttes av Google Analytics til å beregne hvor raskt webserver responderer.

Til nettleseren lukkes

_utmz

akerasa.com

Benyttes av Google Analytics til å identifisere hvor brukeren kom fra, hvilken søkemotor som ble benyttet, hvilken søkefrase som ble brukt og hvilken link som ble klikket på for å nå nettstedet.

6 måneder

Opplysninger som samles inn gjennom informasjonskapslene er informasjon om blant annet IP-adresse, hvilken type nettleser man bruker, dato og tidspunkt for besøk på nettsiden. Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere den enkelte bruker.

Opplysninger som samles inn gjennom Google Analytics er lagret på Googles servere i USA. Google regnes som en databehandler og er tilsluttet Privacy Shield.

Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke. Forhåndsinnstilling i nettleser om at du som bruker aksepterer informasjonskapsler anses som et samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel. Nedenfor er linker med informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert vår nettside fungerer optimalt, eller at visse funksjoner forsvinner, dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler.

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web  og  iOS .

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter eller klage på behandlingen vi gjør av opplysningene dine.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Bjørn Erik Bencsik

Du kan selvsagt også kontakte Datatilsynet, se www.datatilsynet.no .

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen dersom for eksempel vi endrer våre retningslinjer eller ved lovendringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på hjemmesiden vår, www.akerasa.com .