menu

Samfunnsansvar

Aktivt og ansvarlig eierskap

Aker ASA (Aker) utøver aktivt eierskap for å skape verdier for aksjonærene og samfunnet.

Aker tar hensyn til økonomiske, markedsmessige, etiske, juridiske og miljømessige kriterier i evaluering og oppfølging av investeringer.

RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER
Akers bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Dette er grunnlaget for å gjøre ansvarlige investeringer. Som industrielt investeringsselskap har Aker styrende dokumenter for etiske retningslinjer, god eierstyring og selskapsledelse, risikostyring og internkontroll, og dette gir fundamentet for hvordan samfunnsansvaret utøves. Code of Conduct  er det overordnede styrende dokument som inneholder etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, og prinsipper om arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, antikorrupsjon, samfunnsmessige forhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det ytre miljø.

MÅL OG OPPFØLGING
Styret i Aker stiller krav til ansvarlig og etisk forretningsvirksomhet, og dette innbefatter hvordan Aker utøver sitt eierskap i porteføljeselskapene. Det forventes at det leveres utover det lovpålagte. Hvordan resultater oppnås, er like viktig som resultatene i seg selv. Hvert enkelt styre i porteføljeselskapene har ansvar for regelmessig å vurdere og evaluere resultater.

FN GLOBAL COMPACT
Aker har siden 2006 definert fire hovedområder som de viktigste i selskapets arbeid med samfunnsansvar: Mennesker, Miljø, Integritet og Samfunn. Dette er i tråd med FNs Global Compact fokusområder. Les mer om de fire hovedområdene her .