menu

Samfunnsansvar

Verdiskaping for samfunnet

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL SAMFUNNET GJENNOM SIN VIRKSOMHET

Aker investerer egenkapital og kunnskap i fremtidsrettede selskaper som gjennom ansvarlig drift vil levere langsiktige, tilfredsstillende økonomiske resultater.

Selskapet bidrar til å skape verdier for aksjonærene, ansatte, kundene og samfunnet som Aker og porteføljeselskapene er en del av. Gjennom det aktive eierskapet tar Aker ansvar for hvordan og hvor resultater skapes. Aker forventer at alle porteføljeselskaper har en åpen dialog med parter og partnere som berøres. Hvert enkelt selskap er ansvarlig for å videreutvikle relasjonen til sine interessenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som industrielt investeringsselskap er målet langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlige, fremtidsrettede og lønnsomme arbeidsplasser i porteføljeselskaper.

Mennesker skaper Aker

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MENNESKER, MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER:

Aker har en internasjonal avtale om arbeidsforhold som forplikter og forener Aker og porteføljeselskaper.

INTERNASJONAL RAMMEAVTALE
Aker tolererer ingen form for diskriminering, trakassering eller nedverdigende behandling av ansatte — verken i Aker eller porteføljeselskaper. Dette er også nedfelt i den internasjonale rammeavtalen med den norske fagorganisasjonen Fellesforbundet, IndustriALL Global Union, NITO og Tekna. I Aker er det takhøyde og praksis for å ta opp forhold eller potensielle saker i dialog mellom tillitsvalgte og ledelse.

Samarbeidsavtalen fastsetter fundamentale arbeidstakerrettigheter, og referer til standarder vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), avlønning, arbeidstid og ansettelsesforhold. Avtalen forplikter Aker og porteføljeselskapene til å respektere og støtte grunnleggende menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i de landene porteføljeselskapet opererer. Prinsippene er definert i FNs menneskerettserklæring, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og ILOs  erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Avtalen omfatter Aker og industrielle porteføljeselskaper med internasjonal virksomhet.

AKER-MODELLEN
Aker har lang tradisjon for et samarbeid mellom hovedeier, ledelse og tillitsvalgte, og en åpen dialog med myndigheter og partene i arbeidslivet. Dette omtales som «Aker-modellen». Fundamentet er at partene representerer ulike interesser som utfordrer hverandre. Siktemålet er å finne løsninger som er til beste for involverte selskaper og ansatte. Samarbeidet gir selskapet retning og gjennomføringsevne.

LIVSSTIL OG HELSE
Aker ønsker å legge til rette for at egne medarbeidere og ansatte i porteføljeselskaper skal prestere i samspill med andre, og ta vare på egen helse. På tvers av selskapsstrukturer er det muligheter for å delta i to initiativ: Den  helsefremmende tjenesten Aker Care og prestasjons- og livsstilsportalen Aker Active. Aker Care fremmer helse og trivsel. Formålet er å oppdage individuelle og arbeidsrelaterte helserisikoer, og raskt håndtere helseproblemer. Aker Active
legger til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak for ansatte i Aker og porteføljeselskaper.

Les mer i Aker ASAs samfunnsansvarsrapport

Tar ansvar for miljøet

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL MILJØ- OG KLIMAUTFORDRINGER

Aker arbeider for at porteføljeselskapene bidrar til å øke ressurseffektiviteten og redusere klimautslippene.

Aker er et investeringsselskap uten operativ drift, og har minimal direkte negativ virkning på miljøet utover jobbrelaterte reiser. Selskapet tar ansvar for miljøet langs tre hovedakser:

  • Pådriver for å redusere negativ miljøpåvirkning i driften av porteføljeselskaper.
  • Øke fokuset på porteføljeselskapers arbeid og løsninger for miljø- og klimautfordringer.
  • Øke bevisstheten rundt miljømessige og sosiale/ samfunnsmessige resultater og konsekvenser av porteføljeselskapenes virksomhet.

FORVENTNINGER TIL PORTEFØLJESELSKAPENE
De industrielle porteføljeselskapene arbeider med egne planer for å redusere miljø- og klimapåvirkning, og porteføljeselskapene er ansvarlig for å redusere negative virkninger og konsekvenser. Hvert enkelt styre vedtar egne styrende dokumenter som også inkluderer retningslinjer for miljørelaterte forhold. De respektive selskapene informerer om vesentlige og relevante miljøforhold i egne samfunnsrapporter. Som eier har Aker forventninger til at selskapene tar et ansvar utover det å etterleve relevante internasjonale og lokale lover, og standarder, med sikte på å minimere miljøpåvirkning.

CR-FORUM
Aker er pådriver og koordinator for Corporate Responsibility (CR-Forum) — et nettverk bestående av ressurspersoner i Aker og porteføljeselskaper som deler kunnskap og erfaring. Miljø- og klimautfordringer er viktige temaer. Aker mener det er viktig å sette mål, og den mest effektive måten å raskt redusere globale utslipp på er å erstatte kull med norsk naturgass.

Les mer i Aker ASAs samfunnsansvarsrapport

Nulltoleranse for korrupsjon

HVORDAN AKER FORHOLDER SEG TIL KORRUPSJON OG ETISKE UTFORDRINGER:

Aker har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, og dette gjelder for alle ansatte i Aker og porteføljeselskapene.

Akers Code of Conduct og antikorrupsjonspolicy inneholder prinsipper for relevante temaer som bestikkelser, gaver, tjenester og andre mulige former for korrupsjon. Det forutsettes at alle ansatte er kjent med retningslinjene og policy på området.

Det forventes at ansatte i Aker er rollemodeller med gode etiske og moralske holdninger — tuftet på Akers kjerneverdier og styrende dokumenter. Alle ansatte i Aker har vært gjennom et e-læringsprogram, og porteføljeselskapene oppdaterer og reviderer sine respektive Code of Conducts i henhold til Akers forventninger.

VARSLINGSKANAL
Aker har en åpen varslingskanal på selskapets hjemmeside for å melde inn mulige kritikkverdige forhold som HMS-brudd, trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, bedrageri, bestikkelser og kickback-ordninger eller andre brudd på etiske retningslinjer. Varslingene sendes til ekstern tredjepart, og innrapporteringer håndteres i samsvar med policy for denne kanalen. Det er også mulig å forbli anonym overfor Aker, og kun oppgi sin identitet til tredjepart. Aker vil aldri gjengjelde eller sanksjonere mot personer som varsler om mulige kritikkverdige forhold